Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2019

Gösterim: 2894

MEVZUAT

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı kurulan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BANÜ Çocuk Üniversitesi): Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Toplum açısından bilimsel bilginin erişilebilirliğini artırmak,
b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir

ve güncel bilgiyi, o alanın önde gelen bilim adamlarından almasını sağlamak,
c) Herhangi bir alanda mevcut müfredatın ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilgiyi sağlamak, ç) Öğrencilerin meslek tercihinde bulunurken yapılacak hataların önceden giderilmesi ve bu yolla oluşabilecek

kaynak dağılımı ve emek piyasası problemlerini ortadan kaldırmada katkı sağlamak,
d) Yapılacak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili tüm Üniversite mensuplarına uygulama ve araştırma yapma

imkanı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
a) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere, Üniversitede eğitim-öğretim yapılan tüm bilim,

sanat, kültür, spor alanlarında yaz okulları düzenlemek,
b) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere, bilimsel düşünceyi ve bilgiyi pekiştirmek,

beceri geliştirmek üzere Üniversite dışında alan dersleri ve geziler düzenlemek,
c) Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrencilere laboratuar çalışmaları, konferanslar ve

çalıştaylar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –(1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi de Müdürün görev süresiyle aynıdır. Müdür yardımcıları; Müdürün verdiği işleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu

kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek,
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine, en az ayda bir defa üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek,
b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak,
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer işleri yapmak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari

nitelikte görüş bildiren bir kuruldur.
(2) Danışma Kurulu; Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgisi olan ve uzmanlıklarından yararlanılabilecek,

Üniversiteden ve diğer üniversitelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslar arasından Merkez Yönetim Kurulunca seçilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla otuz üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa, Müdürce belirlenen bir tarihte, Müdürün başkanlığında toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,
b) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.